ZALOGUJ SIĘ
KOSZYK
0

Regulamin

 

REGULAMIN PLATFORMY B2B Dora Metal

 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Platformy B2B oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin nie ma zastosowania w stosunkach z konsumentami.
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Platformy B2B oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Obowiązuje wyłącznie Regulamin. W stosunkach prawnych ze Sprzedawcą nie mają zastosowania ogólne warunki umów (sprzedaży, dostaw lub podobne) ani regulaminy stosowane przez Klientów.
 4. Podstawowe definicje:
  • Regulamin: Regulamin Platformy B2B Dora Metal
  • Platforma lub Platforma B2B: Platforma sprzedaży internetowej B2B, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.dora-metal.pl/
  • Sprzedający – Dora Metal Spółka z o. o. z siedzibą w Czarnkowie przy ul. Chodzieskiej 27, wpisaną przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125512, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 605 580 PLN, NIP: 7630003707, REGON: 572000178
  • Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Platformy B2B.
  • Towar lub Produkt – towary sprzedawane na Platformie B2B znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
  • Wyrób gotowy: towar nowy, pełnowartościowy będący w stałej ofercie wyrobów przeznaczonych do natychmiastowej sprzedaży
  • Wyrób outletowy – towar nowy, pełnowartościowy, jak również potargowy, ekspozycyjny mogący nosić ślady użytkowania czy uszkodzenia część zamienna – fabrycznie nowy element przeznaczony do zainstalowania w produktach Dora Metal w celu zastąpienia zepsutej lub zużytej oryginalnej części
  • Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia na Platformie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
  • Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną – Platforma B2B.
 2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Warunkiem technicznym korzystania z Platformy B2B jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 5. Korzystanie z Platformy B2B może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hackerskie.

 

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014.1182 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 ze zm.).
 3. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie dostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

 

 

ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ

 

§ 1. Towary

 1. Wszystkie Produkty oferowane na Platformie B2B są wyprodukowane przez firme Dora Metal
 2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Platformy B2B.
 3. Na wyroby gotowe gwarancja wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży / na wyroby outletowe gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian obejmujących formę, kolor i/lub inne cechy Towaru.

 

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego na Platformie B2B.
 2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 3. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.
 4. Zamówienia na Platformie B2B można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Składając zamówienie Klient deklaruje w sposób dla niego wiążący wolę nabycia Towaru. Ewentualne dodatkowe porozumienia powinny zostać zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia.
 7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi:
  • dla wyrobów gotowych: do 48 godzin
  • dla wyrobów outletowych: do 5 dni roboczych
  • dla części zamiennych: zgodnie z informacją o dostępności na platformie B2B
 8. Sprzedawca ma prawo odmowy zawarcia umowy lub realizacji Zamówienia bez podawania przyczyn.

 

 

§ 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Systemie B2B są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z dostawą Towaru i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia. Koszty dostawy zamówień na więcej niż jeden wyrób będą kalkulowane wg indywidualnych ustaleń
 3. Klient może wybrać formę płatności:
  • zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Dora Metal po uprzednim otrzymaniu od Sprzedającego faktury pro-forma. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedającego
  • Przelew z odroczonym terminem płatności, zgodnie z podpisana Umową handlową
 4. Na każdy sprzedany Produkt Dora Metal wystawia fakturę, która przesyła poczta elektroniczną na wskazany przez Kupujacego adres e-mail

 

§ 4. Dostawa

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo transportem firmowym Dora Metal (wg indywidualnych ustaleń). Wysyłka powinna zostać dostarczona  w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
 3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 2. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Towarów jest wyłączona.

 

ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 2. Na sprzedaż realizowaną za pośrednictwem platformy B2B Sprzedający nie przewiduje możliwości zwrotu towaru.

 

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia.
 3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.

 
 

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli nie możesz odnaleźć sprzętu lub części, masz problem z logowaniem lub cenami - skontaktuj się z nami